Disclaimer

Disclaimer van Studio'sAntwerpen

Studio'sAntwerpen is niet aansprakelijk voor de inhoud van Studio'sAntwerpen, noch van websites die op enigerlei wijze met Studio'sAntwerpen zijn verbonden. Studio'sAntwerpen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Studio'sAntwerpen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Studio'sAntwerpen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Studio'sAntwerpen worden aangeboden. Studio'sAntwerpen garandeert niet dat de op Studio'sAntwerpen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Studio'sAntwerpen garandeert ook niet dat de op Studio'sAntwerpen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Studio'sAntwerpen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Studio'sAntwerpen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Studio'sAntwerpen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Studio'sAntwerpen. U vrijwaart Studio'sAntwerpen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Studio'sAntwerpen.